• Szukaj
  • INFOLINIA
    81 584 80 87
  • E-MAIL
    info@aukcjamedyczna.pl
Nasza oferta
PRODUCENCI

Regulamin

REGULAMIN PORTALU AukcjaMedyczna.pl§ 1. PREAMBUŁA.

Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są zasady funkcjonowania portalu internetowego „aukcjamedyczna.pl” zamieszczonego pod adresem internetowym: www.aukcjamedyczna.pl.

Właścicielem Portalu jest MEDSYSTEMS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000385918.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu oraz prawa i obowiązki MEDSYSTEMS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z siedzibą w Lublinie, jako Administratora Portalu, który prowadzi Portal i nim zarządza.

Każda osoba przed dokonaniem rejestracji Konta w Portalu zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może podejmować jakiekolwiek dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 2. DEFINICJE.

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów i funkcji Portalu aukcjamedyczna.pl
na rzecz Użytkowników, którym jest MEDSYSTEMS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Rusałka 17B, 20 – 103 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000385918, NIP: 946-26-25-006, REGON: 060769567.

Portal — aukcyjny portal internetowy „aukcjamedyczna.pl” prowadzony przez Administratora, figurujący pod adresem internetowym www.aukcjamedyczna.pl, w ramach, którego Administrator świadczy usługi Użytkownikom, będący platformą, umożliwiającą Użytkownikom dokonywanie transakcji on-line, w ramach którego organizowane są Aukcje oraz świadczone inne usługi związane z Aukcjami.
Konto - istniejący w bazie danych Portalu zapis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem Portalu, z którego wynika możliwość dostępu do usług świadczonych w ramach Portalu przez Administratora i będący zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu. Konto prowadzone jest dla Użytkownika przez Administratora pod wyłączną dla niego nazwą (login).
Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację Konta uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Administratora w ramach Portalu,
Sprzedający - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Portalu.
Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Aukcji.
Kupujący - Użytkownik kupujący Towary w ramach Portalu.
Towar – rzecz, która może być przedmiotem Aukcji, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Przedmiotem Aukcji w ramach Portalu może być wyłącznie sprzęt medyczny.
Aukcja - procedura zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Portalu.
Regulamin - niniejszy dokument określający w szczególności warunki uczestnictwa w Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia usług,

§ 3.RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W RAMACH PORTALU.

Portal jest serwisem aukcyjnym, umożliwiającym swoim Użytkownikom sprzedaż i zakup sprzętu medycznego na zasadach określonych w Regulaminie. Administrator nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie jest w żadnym zakresie gwarantem wykonania zawartych umów.
Usługi Administratora w ramach Portalu świadczone są w szczególności poprzez:

udostępnienie Użytkownikom możliwości przeglądania witryny Portalu, oraz możliwości przeglądania danych i materiałów umieszczonych w Portalu przez siebie lub innych Użytkowników,
udostępnienie Użytkownikom możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,

udostępnienie Użytkownikom możliwości zamieszczania w Portalu danych oraz materiałów graficznych i fotograficznych, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne i funkcjonalne Portalu zamieszczone przez Użytkownika pliki mogą być prezentowane w Portalu wyłącznie w formacie i parametrach dopuszczonych przez Administratora,
udostępnienie Użytkownikom możliwości zawierania umów sprzedaży sprzętu medycznego na zasadach określonych w Regulaminie.

W ramach Portalu Użytkownicy zawierają umowy sprzedaży Towarów w toku Aukcji. Użytkownik może wybrać następujące rodzaje Aukcji:
Aukcję obejmującą licytację, w ramach której Sprzedający wystawia do sprzedaży Towar, zapraszając Użytkowników do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę. Aukcja obejmująca licytację może odbywać się z opcją „Kup Teraz”. W takim przypadku, w toku aukcji Kupujący poprzez wybranie opcji „Kup Teraz” ma możliwość natychmiastowego zakupu wystawionego Towaru za cenę określoną z góry przez Sprzedającego. Kupujący może skorzystać z opcji „Kup Teraz” wyłącznie do chwili złożenia przez Licytanta pierwszej ofert lub do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego.

Aukcję nie obejmującą licytacji z opcją „Kup Teraz”, w ramach której Sprzedający wystawia Towar określając cenę jego sprzedaży. Kupujący nabywa Towar poprzez wybranie opcji „Kup Teraz”.
W Aukcjach obejmujących licytację Sprzedający może ustalić cenę minimalną. Cena minimalna jest to najniższą cena, za jaką Sprzedający zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników aż do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Aukcji.

Ceny proponowane przez Użytkowników z zastrzeżeniem ust. 4 oraz warunki Aukcji są jawne i dostępne dla Użytkowników oraz wszystkich przeglądających witrynę Portalu.

§ 4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU.

Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, łącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

§ 5.WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZUCZESTNICTWO W PORTALU.

Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.

Użytkownikiem Portalu może być:
pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Osoby, o których mowa w ust. 2 stają się Użytkownikami Portalu po zaakceptowaniu wszystkich postawień niniejszego Regulaminu oraz dokonaniu rejestracji Konta.
Procedura rejestracji Konta następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, po kliknięciu przycisku „Rejestracja” znajdującego się na głównej stronie witryny internetowej Portalu. Rejestracja Konta jest bezpłatna.

Do dokonania rejestracji Konta przez osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Portalu działalności gospodarczej wymagane jest w szczególności podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Portalu (login) oraz hasła składającego się z minimum 6 znaków. Dane należy wprowadzać w polach do tego przeznaczonych.
Do dokonania rejestracji Konta przez osoby fizyczne korzystającej z Portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 2 lit. c, wymagane jest w szczególności podanie następujących danych: imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych), pełnej nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, siedziby oraz adresu, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Portalu (login) oraz hasła składającego się z minimum 6 znaków. Dane należy wprowadzać w polach do tego przeznaczonych. Ponadto, Uczestnik obowiązany jest w terminie dwóch tygodni od dnia rejestracji przesłać na adres Administratora kopie dokumentów potwierdzających powyższe dane w szczególności w postaci: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 lit. b i c rejestracji Konta może dokonać wyłącznie osoba, która jest należycie umocowana do reprezentowania podmiotu dokonującego rejestracji.

W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:
a. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
b. zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
c. skasować Konto Użytkownika w przypadku nie usunięcia przez Użytkownika nieprawidłowości.

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających te dane.

Zrealizowanie procedury rejestracji Konta, której skutkiem jest założenie Konta w Portalu, możliwe jest wyłącznie wobec Użytkownika, który zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował w całości jego postanowienia.

Po wypełnieniu przez Uczestnika danych w formularzu rejestracyjnym, oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 6 – po przesłaniu wymaganych dokumentów, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji, bądź wiadomość wskazująca na braki lub błędy w treści formularza lub przesłanych dokumentów. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem dokonującym rejestracji a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Administrator tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, tj. podaniu na stronie głównej Portalu nazwy (loginu) i hasła.

Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na witrynie głównej Portalu.

Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

Użytkownik nie może wykorzystywać posiadanych Kont do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Aukcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,

składanie ofert we własnych Aukcjach, Aukcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Aukcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Aukcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,

dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat należnych za dotychczasowe działania w ramach Portalu,

używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta podmiotów, o których mowa w ust. 6 mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o następującej treści:
zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia w pełnym zakresie,
dobrowolnie i w pełni świadomie przystępuje do korzystania z usług Portalu,
dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie i w Profilu są zgodne z prawdą,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym Konta Portalu oraz w trakcie korzystania z Portalu w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu,
wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, informacji związanej z działalnością w ramach Portalu, przerwach technicznych w działaniu Portalu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjach Portalu,

Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

Dokonując rejestracji Konta, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody na warunki Regulaminu. W przypadku powiadomienia Administratora przez Użytkownika o cofnięciu zgody na warunki Regulaminu, Konto zostanie niezwłocznie usunięte przez Administratora.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Administratorem bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez wypełnienie dostępnego na stronie głównej Portalu formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże w przypadku, gdy Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Aukcjach umowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu tych Aukcji, a Użytkownik może korzystać wyłącznie z funkcji pozwalających uregulować należności wobec Administratora i sfinalizować umowy zawarte w wyniku Aukcji.

Administrator może w każdym czasie rozwiązać umowę z Użytkownikiem, z zachowaniem 14 -dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przez Administratora następuje poprzez skasowanie Konta Użytkownika, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika o rozwiązaniu umowy i rozpoczęci biegu terminu wypowiedzenia drogą mailową, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Konta. W przypadku, gdy Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Aukcjach umowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu tych Aukcji, a Użytkownik może korzystać wyłącznie z funkcji pozwalających uregulować należności wobec Administratora i sfinalizować umowy zawarte w wyniku Aukcji.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, bądź szkodzą Administratorowi lub innym Użytkownikom lub też w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:

a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,
b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcje Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Portalu.

Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Administratora i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Aukcje, w których Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte. Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Aukcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Aukcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej Aukcji. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Administratora. Administrator może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach Portalu transakcjach.§ 6. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W RAMACH PORTALU.Akceptując postanowienia Regulaminu oraz rozpoczynając korzystanie z usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz wszelkich innych podmiotów, w tym w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać w ramach Portalu jakichkolwiek danych oraz materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek dobra chronione prawnie, w tym prawa autorskie innych podmiotów,
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby jakiekolwiek dobra chronione prawem oraz prywatność pozostałych Użytkowników oraz innych podmiotów,
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora lub Użytkowników.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane dane oraz materiały i wszelkie skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. Administrator nie firmuje żadnych publikowanych przez Użytkowników danych i materiałów ani żadnych wyrażonych przez Użytkowników opinii, rekomendacji lub porad.

Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać jakichkolwiek danych i materiałów o ile te zawierałyby treści, których posiadanie jest nielegalne.

Administrator zastrzega sobie prawo (choć na Administratorze nie będzie spoczywał obowiązek), swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania, czy dane i materiały publikowane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie oraz może je zablokować i usunąć.

Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem.

Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Administrator umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami oraz nie jest gwarantem jej należytego wykonania.

W ramach Aukcji Sprzedający wystawia Towar, zapraszając do składania ofert celem zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem (Kupującym), który zaoferuje najwyższą cenę.

Sprzedający może ustalić najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar (cena minimalna). Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Aukcji.

Ceny proponowane przez Licytantów, jak też inne warunki Aukcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Portal.

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Aukcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).

W celu wystawienia Towaru na Aukcji Sprzedający powinien wypełnić stosowny formularz znajdujący się na witrynie Portalu, opisując w nim przedmiot Aukcji oraz warunki transakcji. Aukcja zostaje rozpoczęta po zatwierdzeniu formularza zawierającego opis Aukcji przez Administratora. Administrator zatwierdza Aukcję w terminie do 24 godzin od czasu wypełnienia formularza przez Uczestnika. Administrator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia lub sprostowania danych podanych w formularzu. Sprzedający jest związany danymi podanymi w formularzu od chwili rozpoczęcia Aukcji.

Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Aukcja.

Opis przedmiotu Aukcji przedstawiony przez Sprzedającego winien być rzetelny, kompletny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Aukcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Aukcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Aukcji, które stanowią zmianę warunków transakcji, do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji.

Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wystawiając Aukcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w Portalu.

Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez:

złożenie oferty kupna Sprzedającemu w toku licytacji,
wybór opcji „Kup Teraz”.

Użytkownik składa ofertę kupna oraz wybiera opcję „Kup Teraz” poprzez wypełnienie właściwego formularza na witrynie Portalu.

Użytkownicy mogą zadawać Sprzedającemu pytania związane z toczącą się Aukcją. Pytania i odpowiedzi przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem Administratora.

Przystępując do Aukcji obejmującej licytację, Licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony Towar. System Portalu automatycznie ustali jego ofertę na odpowiadającą minimalnej kwocie pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system Portalu automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia wynosi 100 zł.

Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny minimalnej określonej przez Sprzedającego – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie minimalnej.

W trakcie Aukcji obejmującej licytację Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

Zwycięzcą Aukcji obejmującej licytację jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

Oferty złożone w toku licytacji są wiążące dla uczestników Aukcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zamknięcia Aukcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zamknięciem Aukcji:

a. na prośbę Licytanta,
b. w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,
c. w związku z zamknięciem Aukcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w ust. 31.

29.Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Aukcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Aukcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej Aukcji.

30. Zamknięcie Aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była Aukcja. Wcześniejsze zamknięcie następuje:

a. z chwilą zamknięcia Aukcji na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w ust. 31,
b. w przypadku skorzystania przez któregoś z uczestników z opcji „Kup Teraz”.

31. Sprzedający może w każdym czasie zamknąć Aukcję, wówczas zwycięzców Aukcji ustala się według stanu na chwilę zamknięcia Aukcji. Jeżeli w trakcie Aukcji wystąpiły szczególne okoliczności w szczególności Towar uległ zniszczeniu, Sprzedający w drodze wyjątku może zamknąć Aukcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Aukcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.

32. Cena ustalona zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu jest ceną ostateczną. Do ceny tej Sprzedający może doliczyć wyłącznie koszty przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej wielkości. Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.§ 7. ZAWARCIE UMOWY POMIĘDZY UCZESTNIKAMI AUKCJI.Jeżeli w chwili zamknięcia Aukcji obejmującej licytację ustalony został zwycięzca, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednim miejscu na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o zakończeniu Aukcji. Zakończenie Aukcji ani przybicie nie następują, gdy powyższe informacje wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o fakcie błędnego wysłania informacji o zakończeniu Aukcji. Potwierdzenia o zakończeniu Aukcji wysyłane w inny sposób niż wskazany powyżej, w szczególności drogą e-mail mają charakter wyłącznie informacyjny.

Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia. W przypadku Aukcji z opcją „Kup Teraz” zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który skorzystał z opcji „Kup Teraz”, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji. Sprzedający jest automatycznie powiadamiany o skorzystaniu przez Kupującego z opcji „Kup Teraz”. Dalszy tok postępowania Użytkowników, po zawarciu umowy regulowany jest przepisami obowiązującego prawa.

Po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji „Kup Teraz”, Sprzedający i Kupujący otrzymują informacje o kontrahencie w postaci: imienia i nazwiska, bądź firmy, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu.

Obie strony transakcji powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie 3 dni od dnia przybicia w celu podjęcia dalszych czynności związanych z zawartą umową. Kupujący winien odebrać Towar od Sprzedającego i uiścić należną cenę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przybicia – o ile Użytkownicy nie postanowią inaczej.§ 8. OPŁATY I PROWIZJE.Usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu są odpłatne.

Administrator nalicza Sprzedającemu prowizję od sprzedaży. Prowizja od sprzedaży naliczana jest w momencie zakończenia Aukcji z ważnymi ofertami równymi lub wyższymi od ceny wywoławczej, minimalnej lub Kup Teraz.

Wysokość prowizji należnej Administratorowi zależy od ceny końcowej, tj. ustalonej w trakcie Aukcji ceny, jaką Kupujący powinien zapłacić za Towar (nie uwzględniając kosztów związanych z dostarczeniem Towaru).

Prowizja od sprzedaży Towaru wynosi 15 % ceny końcowej, o której mowa w ust. 3.

Użytkownikom prowadzącym działalność gospodarczą wystawiane są faktury VAT. W tym celu powinni oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. Użytkownikom nie prowadzącym działalności gospodarczej faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.§ 9.DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI.Administratorem danych osobowych jest:

MEDSYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej „Medsystems”).

Cele przetwarzania danych:

umożliwienie korzystania ze strony internetowej www.aukcjamedyczna.pl (realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną)

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych,
prawo do sprostowania Twoich danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
prawo do usunięcia Twoich danych,
prawo do przenoszenia Twoich danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych (jeśli była wcześniej udzielona),
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Portalu. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, udostępniona na stronie AukcjaMedyczna.pl oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Administrator, tj. MEDSYSTEMS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. ul. Inżynierskiej 8G,
20-484 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000385918. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu. Za zgodą Użytkownika Administrator przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, które podał w formularzu rejestracyjnym Konta stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy i rejestracji Konta. Administrator nie ma obowiązku badania prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym Konta.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont Portalu.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych Użytkownika wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.§ 10. KOMENTARZE.Użytkownicy mogą oceniać przebieg Aukcji oraz innych Użytkowników poprzez komentarze. W przypadku zakończenia Aukcji poprzez przybicie albo skorzystano z opcji „Kup Teraz”, Kupujący może jednokrotnie wystawić komentarz Sprzedającemu, a Sprzedający –Kupującemu. Użytkownik, który otrzymał komentarz może zamieścić swoją odpowiedź.

Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Portal. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.

Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być czytelne i nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do przestępstwa,
b. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób,
c. treści o charakterze reklamowym.

4.Administrator nie redaguje treści komentarzy i odpowiedzi. Administrator może, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

a. komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w ust. 3,
b. komentarz lub odpowiedź zostały zamieszczone omyłkowo.§ 11.PRAWA AUTORSKIE.Użytkownik poprzez umieszczenie danych, materiałów lub wypowiedzi w ramach Portalu wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w ramach Portalu w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie lub na podstawie przepisów prawa.

Użytkownik umieszczając w Portalu dane i materiały, także pomimo późniejszego usunięcia Konta lub tych danych i materiałów, ich zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany, lub komentarze, także pomimo późniejszego usunięcia Konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub jakiekolwiek inne treści stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w ramach Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu oraz usunięcia z Portalu, w szczególności Użytkownik udziela.

Poza materiałami zamieszczanymi przez Użytkowników, wszelkie inne treści znajdujące się w Portalu, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia oraz elementy interaktywne Portalu należą do lub są licencjonowane przez Administratora oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej Administratora lub licencjodawców Administratora.

Treści należące do Administratora nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji ani innej eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub licencjodawców Administratora.


§ 12.ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych w wyniku Aukcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkowników, bądź podmiotów trzecich, stanowiące naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Aukcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

Administrator nie ma obowiązku kontroli Towarów oferowanych w ramach Aukcji, zastrzega sobie jednak możliwość usunięcia Aukcji, o czym niezwłocznie informuje Sprzedającego oraz Licytantów. Aukcja może zostać usunięta w przypadku, gdy czynności z nią związane naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. Wskutek usunięcia Aukcji informacje dotyczące tej Aukcji (w szczególności treść zawarta na stronie Aukcji) przestaje być dostępne w Portalu. Jakiekolwiek czynności w ramach usuniętej Aukcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku. Usunięte Aukcje nie mogą zostać przywrócone.

Administrator nie udziela Użytkownikom jakichkolwiek gwarancji, co do świadczenia sług w ramach Portalu.

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

W przypadku przerwy technicznej, wszystkie Aukcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są przedłużane o 24 godziny.

W przypadku zaistnienia awarii, tj. sytuacji w której większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z Portalu, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Towaru, złożyć oferty, wszystkie Aukcje, które trwały w momencie wystąpienia awarii, są przedłużane o 24 godziny albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w ramach Portalu w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

Administrator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 13. REKLAMACJE.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Portalu.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w ramach Portalu (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Portalu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

W przypadku zmiany Regulaminu, warunkiem dalszego korzystania przez Użytkownika z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję w pełni jego wszystkie postanowienia.”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem.

Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Portalu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

§ 15. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 16. WAŻNOŚĆ.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


Przejdź do strony głównej
Wszelkie prawa zastrzeżone © Aukcja Medyczna