• Szukaj
 • BIURO
  81 749 21 00
 • E-MAIL
  info@aukcjamedyczna.pl
Nasza oferta
PRODUCENCI

Regulamin

Polityka prywatności

 

Jest nam niezmiernie miło, że korzystacie Państwo z naszego Sklepu internetowego pod adresem https://aukcjamedyczna.pl  (dalej, jako: Sklep)

W związku z tym, iż korzystanie z naszych Serwisów (w tym usług świadczonych elektronicznie) wiąże się przetwarzanie danych osobowych, poniżej podajemy kilka podstawowych informacji w tym zakresie.

W niniejszym dokumencie chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z ochroną Państwa danych osobowych tj.: w jakim celu i zakresie oraz na jakiej podstawie je przetwarzamy, przez jaki okres je przechowujemy. Informujemy również w tym dokumencie o przysługujących prawach i uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych oraz opisujemy zasady stosowania plików cookies.

Główne środki i zabezpieczenia, jakie wdrożyliśmy w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych będącym w naszym dysponowaniu to:

Organizacyjne

 • wdrożenie udokumentowanych zasad przetwarzania danych osobowych,
 • współpraca z dostawcami gwarantującymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych,
 • szkolenia naszych pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji w tym ochrony danych osobowych,
 • upoważnienie naszych pracowników do realizacji konkretnych czynności i procesów.

Techniczne

 • stosowanie rozwiązań zabezpieczających dane przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem oraz utratą z innych powodów,
 • zastosowanie certyfikatu SSL na stronach Sklepu, zapewniającego poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet,
 • dostęp do kont w systemach informatycznych jedynie dla uprawnionych Użytkowników po uwierzytelnienie się (np.: login i hasło).

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co należy rozumieć, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu (nie jest wiążącą umową czy regulaminem, który, w naszym przypadku stanowi odrębny dokument określający zasady korzystania ze Sklepu).

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy aktualnych Użytkowników posiadających konta - drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

 

 

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Stosując się do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, (dalej zwane, jako: RODO), przekazujemy kilka podstawowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez MEDSYSTEMS Sp. z o.o. w Lublinie.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że podmiotem decydującym o celach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, jest MEDSYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Inżynierskiej 8G, posiadająca NIP: 946-26-25-006 oraz nr REGON: 060769567, zarejestrowana w KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000385918, (zwany dalej Administratorem).

 1. Kontakt z Administratorem.

W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: www.aukcjamedyczna.pl, e-mail info@aukcjamedyczna.pl, tel. 533 534 050;

 1. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania Państwa danych.

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Retencja danych

1)                 

Zawarcie i realizacja umowy (np.: założenie i użytkowanie konta w e-sklepie, zakup, dostawa, instalacja urządzeń), oraz innymi (np.: zlecanie wykonywania określonych usług).

art. 6, ust.1, lit. b RODO wykonanie umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres przetwarzania danych zależy w szczególności od podstaw prawnych i celów przetwarzania, które wynikają z:

·  potrzeby zawarcia i realizacji umowy, dane będą przetwarzane do daty obowiązywania i rozliczenia umowy;

·  realizacji przepisów prawa, przez czas określony w tych przepisach;

·  uzasadnionego interesu Administratora, przez okres umożliwiający realizację danego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania; 

·  udzielonej zgody, dane przetwarzane będą są do czasu jej wycofania.

Jeżeli będzie to niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami terminy te mogą być przedłużone o okres przedawnienia roszczeń.

2)                 

Sprawozdawczość finansowa (wystawianie i gromadzenie faktur VAT oraz innych dokumentów rachunkowo podatkowych).

art. 6, ust.1, lit. c RODO wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3)                 

Obsługa reklamacji i innych roszczeń z tytułu realizacji umowy sprzedaży.

art. 6, ust.1, lit. f RODO  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakimi jest obsługa roszczeń wynikających z prowadzonej działalności.

4)                 

Marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Administratora w tym Newsletter (działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu wyłącznie za zgodą, którą można wycofać w każdym czasie).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prośba o udzielenie opinii, odpowiadanie na przesyłane pytania, usługa newsletter.

5)                 

Monitoring wizyjny

(wizerunek, osób odwiedzających i przebywających na terenie Spółki np.: Klienci, Pracownicy).

art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

 1. Odbiorcy Państwa danych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty:

 • którym Administrator jest zobowiązany przekazać je na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • świadczące na rzecz Administratora usługi: prawne, informatyczne (hostingowe, w tym utrzymanie i obsługa stron internetowych), pocztowe, kurierskie, transportowe, celne oraz inne usługi wynikające z konieczności realizacji danego procesu np.: związane z realizacją zamówień, dane Użytkowników Sklepu mogą być przekazywane podmiotom realizującym płatności elektroniczne;
 1. W zależności od podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo uprawnienie do:
  • uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich w tym otrzymania ich kopii oraz innych informacji opisanych w 15 RODO; - możliwość pozyskania informacji, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane;
  • żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO) korzystając z tego prawa można zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przetwarzaniu danych;
  • żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym – żądanie przysługuje w przypadkach opisanych 17 RODO) Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (żądanie przysługuje w przypadkach opisanych 18 RODO);realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (w oparciu o art. 6 ust 1 lit. b RODO) (art. 20 RODO).
 2. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
 • wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 1. Żądania związane z realizacją swoich praw prosimy kierować do Administratora na dane wskazane w pkt. 2 niniejszego dokumentu lub osobiste stawienie się w siedzibie Administratora. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Jeżeli ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku będzie wymagał wydłużenia terminy – będzie on przedłużony o kolejne 2 miesiące.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zawieraniem i realizacją umowy między stronami - 6, ust.1, lit. b RODO lub obowiązkowe dla celów wynikających z przepisów prawa - art. 6, ust.1, lit. c RODO. Jeżeli Administrator powołuje się art. 6, ust.1, lit. f RODO dane przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora wraz z konkretnym opisem takiego celu np.: obsługa roszczeń.
 3. Informujemy, że nie stosujemy automatycznego profilowania danych, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne.
 4. Nie pozyskujemy danych osobowych z zamiarem przekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o cookie

Pliki "cookies" to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookie" jest małym plikiem składającym się̨ z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie Użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać́ jego preferencje (np. wybrany język) tak by Użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Pliki "cookies" w naszym Sklepie nie przechowują̨ co do zasady danych osobowych i nie pozwalają̨ na identyfikację danego Klienta. Oprogramowanie sklepu zapisuje informacje w plikach "cookies" dotyczących obszarów:

Po stronie Sklepu są wykorzystywane "cookies"

 1. Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją̨ na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom sklepu zapamiętać, co wybrali Użytkownicy (Klienci) na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się̨ w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie Użytkownika - dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła (w "cookie" nie jest zapisywane hasło oraz login - tylko numer sesji Klienta, który nie identyfikuje danych osobowych).
 2. Informacje tworzenia statystyk. Tego typu „cookie” jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie, w jaki odwiedzający ją wykorzystują̨. Do zbierania tych danych używane są̨ m.in. narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą̨ wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W panelu zarzadzania są wykorzystywane "cookies"

Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją̨ na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki i pozwalają̨ na zalogowanie się Administratora Sklepu do panelu zarzadzania.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np. FireFox, Internet Explorer, Chrome) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookie", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu "cookies" na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (używanej przeglądarki internetowej).

Ograniczenia w zapisywaniu plików "cookies"

Jeżeli nie zgadzasz się̨ na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookie możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę̨ internetową. Informacje jak to zrobić zazwyczaj podane są w pomocy używanej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać, ze brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookie może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania ze Sklepu lub ograniczenia jego funkcjonalności. 

Udostępnianie plików "cookies"

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu mogą̨ być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także mogą̨ być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze sklepu. W tym celu mogą̨ zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.aukcjamedyczna.pl

 

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin  Sklepu Internetowego www.aukcjamedyczna.pl

3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.aukcjamedyczna.pl prowadzony przez MEDSYSTEMS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tokarska 19 20-210 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000385918, NIP: 946-26-25-006, REGON: 060769567. za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Towar – rzecz ruchoma  prezentowana w Sklepie;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MEDSYSTEMS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Cennik – oferta Sklepu Internetowego prezentowana na stronie internetowej lub przesłana indywidualnie Klientowi  na adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. Konto - istniejący w bazie danych Sklepu Internetowego  zapis, potwierdzający fakt bycia Klientem, z którego wynika możliwość dostępu do usług świadczonych w ramach Sklepu przez Administratora i będący zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu. Konto prowadzone jest dla Klienta przez Administratora pod wyłączną dla niego nazwą (login).  Dane uwierzytelniające muszą być zabezpieczone przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 2. Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów i funkcji  Sklepu Internetowego na rzecz Klientów, którym jest MEDSYSTEMS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tokarska 19, 20 – 210 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000385918, NIP: 946-26-25-006, REGON: 060769567,
 3. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta.

 

 

 

§ 2 . Zasady ogólne

 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:   www.aukcjamedyczna.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

4) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego konkretnego Klienta. W takim przypadku Klient  zostanie o powyższym powiadomiony.
  2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego  www.aukcjamedyczna.pl

 

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu  usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Korzystanie z niniejszego Sklepu Internetowego  oznacza zaakceptowanie w całości niniejszego  Regulaminu.
 2. Wszelkie prawa do serwisu internetowego Sklepu www.aukcjamedyczna.pl w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony oraz zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 4. Niezbędnym dla korzystania ze Sklepu Internetowego  jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, łącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

 

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Procedura rejestracji Konta następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, po kliknięciu przycisku „Rejestracja” znajdującego się na głównej stronie  Sklepu Internetowego.  Rejestracja Konta jest bezpłatna.
 2. Do dokonania rejestracji Konta na stronie Sklepu Internetowego  przez pełnoletnie osoby fizyczne,  osoby fizyczne   prowadzące  działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  wymagane jest w szczególności podanie następujących danych: imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych), pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego, siedziby oraz adresu (nazwa ulicy i numer, numer domu / lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Sklepi Internetowym (login) oraz hasła składającego się z minimum 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. Dane należy wprowadzać w polach do tego przeznaczonych. W przypadku podmiotów, o których mowa powyżej rejestracji Konta może dokonać wyłącznie osoba, która jest należycie umocowana do reprezentowania podmiotu dokonującego rejestracji.
 3. W przypadku stwierdzenia podania przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:
 1. wezwać Klienta do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
 2. zablokować Konto Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy,
 3. skasować Konto Klienta w przypadku nie usunięcia przez Klienta nieprawidłowości.
 1. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Klienta danych, Administrator może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających te dane.
 2. Zrealizowanie procedury rejestracji Konta, której skutkiem jest założenie Konta w  Sklepie Internetowym, możliwe jest wyłącznie wobec Klienta, który zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował w całości jego postanowienia. .
 3. Po wypełnieniu przez Klienta  danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji, bądź wiadomość wskazująca na braki lub błędy w treści formularza lub przesłanych dokumentów. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem dokonującym rejestracji a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Klientom po poprawnym zalogowaniu się na Konto. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Administrator tworzy dla Klienta Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Klient uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, tj. podaniu na stronie głównej Sklepu Internetowego nazwy (loginu) i hasła.
 5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w  Sklepie Internetowym.
 6. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 7. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta podmiotów, o których mowa w ust. 2  mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
 8. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 9. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
 10. Dokonując rejestracji Konta, Klient wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody na warunki Regulaminu. W przypadku powiadomienia Administratora przez Klienta o cofnięciu zgody na warunki Regulaminu, Konto zostanie niezwłocznie usunięte przez Administratora.
 11. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę z Administratorem bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez wypełnienie dostępnego na stronie głównej Sklepu Internetowego obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Administrator może w każdym czasie rozwiązać umowę z Klientem, z zachowaniem 14 -dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przez Administratora następuje poprzez skasowanie Konta Klienta, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o rozwiązaniu umowy i rozpoczęci biegu terminu wypowiedzenia drogą mailową, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Konta.
 13. W przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu, bądź szkodzą Administratorowi lub innym Klientom lub też w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
 1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Klienta,
 2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcje Konta Klienta w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Niezależnie od zawieszenia Konta Klient  ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.
 2. W przypadku zawieszenia Konta Klient  posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Administratora i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego. Klient, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Administratora. Administrator może odmówić Klientowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Klienta  było zawieszone w przeszłości.
 3. Klienci  powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach Sklepu Internetowego transakcjach.

 

§ 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia,

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

3) wybranej metody płatności,

4) wybranego sposobu dostawy,

 1. przewidywanego czasu dostawy,
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Medsystems Sp. z o.o. w Lublinie  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. O złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Sklep Internetowy  ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia z uzasadnionych przyczyn, w granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności niezapłacenia przez Klienta ceny za Towar.  W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia Sklep Internetowy  dokona zwrotu wykonanej płatności w pełnej wysokości, na wskazane przez Klienta konto bankowe, niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od realizacji Zamówienia.
 8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 9. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej przesłanej na adres mailowy Klienta  wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta.
 10. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje  prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadaniem przez Klienta lub osobę wskazaną przez Klienta.
 11. Klient  może odstąpić od Umowy, składając  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie należy wysłać za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Administratora.   Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.
 12. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
 2. w przypadku odstąpienia od Umowy Administrator zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora.
 3. Administrator dokona zwrotu płatności  przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w transakcji,
 4. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient powinien odesłać Towar na adres Administratora podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował  o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni,
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar  ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

 

 

 

§ 6. Ceny i Dostawa

 1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów europejskich (tu należy doprecyzować te kraje, np. w formie załącznika) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski odbywa się przesyłką dostarczaną za pomocą:

1)  usług firm kurierskich: FedEx Polska.

 

 Odbiór osobisty Towaru  przez Klienta jest bezpłatny.

 1. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny z góry poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy  na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sklep Internetowy. Klient może dokonać również płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej w Sklepie Internetowym. Operatorem płatności elektronicznej, w tym kart płatniczych jest PayU.

 

§ 7. Gwarancja

 

 1. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 2. Administrator nie udziela gwarancji na Towary.
 3. Umową sprzedaży objęte są Towary używane. Stan faktyczny każdego Towaru jest szczegółowo opisany na stronach Sklepu Internetowego.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru  Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Administratora.
 6. Administrator  ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Administrator  nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres MedSystems Sp. z. o o  ul. Tokarska 19, 20-210 Lublin

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może Administratorowi mailowo pod adres  info@aukcjamedyczna.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

§ 9. Dane osobowe i polityk prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, podawanych w Sklepie Internetowym jest  Medsystems sp. z o.o., w Lublinie z siedzibą przy ul. Tokarska 19.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celach:
 1. założenia i użytkowania swojego Konta,
 2. skorzystania z formularza kontaktowego lub innych usług Administratora świadczonych elektronicznie np. usługa Newslettera.
 3. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, w tym dostarczenia zakupionego Towaru,
 4. innymi celami wynikającymi ze współpracy.
 1. Jeżeli dany cel przetwarzania będzie wymagał odrębnej zgody Klienta, Administrator poprosi o stosowną zgodę, którą będzie można odwołać w dowolnym momencie np.: usługa Newsletter.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności zarejestrowanych lub odwiedzających Sklep Internetowy Klientów.
 3. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych odbywa się z naruszeniem prawa.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, Klienta oraz wynikających z tego tytułu praw i uprawnień, Administrator zawarł w Polityce Prywatności udostępnionej w  Sklepie Internetowym  oraz w swojej siedzibie. Kontakt z Administratorem e-mail   info@aukcjamedyczna.pl

 

§ 10. Informacja o zagrożeniach w sieci Internet

 

 1. Administrator informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek tych zagrożeń.
 2. Sklep Internetowy zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w nim danych w tym podawanych danych osobowych. Klient powinien być jednak świadomy, że korzystanie z jakichkolwiek usług w sieci Internet wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia zagrożeń wynikających z korzystania z takiej sieci.
 3. Linki zamieszczone w Sklepie Internetowym mogą kierować do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Administrator i tym samym znajdującą się poza jego pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w swojej polityce prywatności.
 4. Administrator zachęca to zastosowania odpowiednio złożonych haseł dostępu do swoich kont, ich okresowej zmiany i każdorazowe wylogowanie się podczas dłuższej przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.
 5. Logowanie się wyłącznie z zaufanych urządzeń i dostępnych sieci.
 6. Stosowanie zabezpieczeń w postaci systemów antywirusowych lub innych uznanych za odpowiednie.
 7. Zwracanie uwagi przy podawaniu danych osobowych w sieci na zabezpieczenia  np.: adres zaczynający się od https://....., .

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie  Sklepu Internetowego. Klient przy pierwszym logowaniu w Sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, warunkiem dalszego korzystania przez Klienta z e Sklepu Internetowego jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Klient składa oświadczenie następującej treści: „Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję w pełni jego wszystkie postanowienia.”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w Sklepie Internetowym zmienionego Regulaminu.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

§ 12. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 13. Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Przejdź do strony głównej
Wszelkie prawa zastrzeżone © Aukcja Medyczna
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ