• Szukaj
 • BIURO
  81 749 21 00
 • E-MAIL
  info@aukcjamedyczna.pl
Nasza oferta
PRODUCENCI

Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło, że korzystacie Państwo z naszego Sklepu internetowego pod adresem https://aukcjamedyczna.pl  (dalej, jako: Sklep)

W związku z tym, iż korzystanie z naszych Serwisów (w tym usług świadczonych elektronicznie) wiąże się przetwarzanie danych osobowych, poniżej podajemy kilka podstawowych informacji w tym zakresie.

W niniejszym dokumencie chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z ochroną Państwa danych osobowych tj.: w jakim celu i zakresie oraz na jakiej podstawie je przetwarzamy, przez jaki okres je przechowujemy. Informujemy również w tym dokumencie o przysługujących prawach i uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych oraz opisujemy zasady stosowania plików cookies.

Główne środki i zabezpieczenia, jakie wdrożyliśmy w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych będącym w naszym dysponowaniu to:

Organizacyjne

 • wdrożenie udokumentowanych zasad przetwarzania danych osobowych,
 • współpraca z dostawcami gwarantującymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych,
 • szkolenia naszych pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji w tym ochrony danych osobowych,
 • upoważnienie naszych pracowników do realizacji konkretnych czynności i procesów.

Techniczne

 • stosowanie rozwiązań zabezpieczających dane przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem oraz utratą z innych powodów,
 • zastosowanie certyfikatu SSL na stronach Sklepu, zapewniającego poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet,
 • dostęp do kont w systemach informatycznych jedynie dla uprawnionych Użytkowników po uwierzytelnienie się (np.: login i hasło).

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co należy rozumieć, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu (nie jest wiążącą umową czy regulaminem, który, w naszym przypadku stanowi odrębny dokument określający zasady korzystania ze Sklepu).

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy aktualnych Użytkowników posiadających konta - drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

 

 

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Stosując się do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, (dalej zwane, jako: RODO), przekazujemy kilka podstawowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez MEDSYSTEMS Sp. z o.o. w Lublinie.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że podmiotem decydującym o celach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, jest MEDSYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Inżynierskiej 8G, posiadająca NIP: 946-26-25-006 oraz nr REGON: 060769567, zarejestrowana w KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000385918, (zwany dalej Administratorem).

 1. Kontakt z Administratorem.

W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: www.aukcjamedyczna.pl, e-mail info@aukcjamedyczna.pl, tel. 533 534 050;

 1. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania Państwa danych.

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Retencja danych

1)                 

Zawarcie i realizacja umowy (np.: założenie i użytkowanie konta w e-sklepie, zakup, dostawa, instalacja urządzeń), oraz innymi (np.: zlecanie wykonywania określonych usług).

art. 6, ust.1, lit. b RODO wykonanie umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres przetwarzania danych zależy w szczególności od podstaw prawnych i celów przetwarzania, które wynikają z:

·  potrzeby zawarcia i realizacji umowy, dane będą przetwarzane do daty obowiązywania i rozliczenia umowy;

·  realizacji przepisów prawa, przez czas określony w tych przepisach;

·  uzasadnionego interesu Administratora, przez okres umożliwiający realizację danego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania; 

·  udzielonej zgody, dane przetwarzane będą są do czasu jej wycofania.

Jeżeli będzie to niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami terminy te mogą być przedłużone o okres przedawnienia roszczeń.

2)                 

Sprawozdawczość finansowa (wystawianie i gromadzenie faktur VAT oraz innych dokumentów rachunkowo podatkowych).

art. 6, ust.1, lit. c RODO wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3)                 

Obsługa reklamacji i innych roszczeń z tytułu realizacji umowy sprzedaży.

art. 6, ust.1, lit. f RODO  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakimi jest obsługa roszczeń wynikających z prowadzonej działalności.

4)                 

Marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Administratora w tym Newsletter (działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu wyłącznie za zgodą, którą można wycofać w każdym czasie).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prośba o udzielenie opinii, odpowiadanie na przesyłane pytania, usługa newsletter.

5)                 

Monitoring wizyjny

(wizerunek, osób odwiedzających i przebywających na terenie Spółki np.: Klienci, Pracownicy).

art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

 1. Odbiorcy Państwa danych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty:

 • którym Administrator jest zobowiązany przekazać je na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • świadczące na rzecz Administratora usługi: prawne, informatyczne (hostingowe, w tym utrzymanie i obsługa stron internetowych), pocztowe, kurierskie, transportowe, celne oraz inne usługi wynikające z konieczności realizacji danego procesu np.: związane z realizacją zamówień, dane Użytkowników Sklepu mogą być przekazywane podmiotom realizującym płatności elektroniczne;
 1. W zależności od podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo uprawnienie do:
  • uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich w tym otrzymania ich kopii oraz innych informacji opisanych w 15 RODO; - możliwość pozyskania informacji, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane;
  • żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO) korzystając z tego prawa można zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przetwarzaniu danych;
  • żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym – żądanie przysługuje w przypadkach opisanych 17 RODO) Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (żądanie przysługuje w przypadkach opisanych 18 RODO);realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (w oparciu o art. 6 ust 1 lit. b RODO) (art. 20 RODO).
 2. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
 • wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 1. Żądania związane z realizacją swoich praw prosimy kierować do Administratora na dane wskazane w pkt. 2 niniejszego dokumentu lub osobiste stawienie się w siedzibie Administratora. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Jeżeli ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku będzie wymagał wydłużenia terminy – będzie on przedłużony o kolejne 2 miesiące.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zawieraniem i realizacją umowy między stronami - 6, ust.1, lit. b RODO lub obowiązkowe dla celów wynikających z przepisów prawa - art. 6, ust.1, lit. c RODO. Jeżeli Administrator powołuje się art. 6, ust.1, lit. f RODO dane przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora wraz z konkretnym opisem takiego celu np.: obsługa roszczeń.
 3. Informujemy, że nie stosujemy automatycznego profilowania danych, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne.
 4. Nie pozyskujemy danych osobowych z zamiarem przekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o cookie

Pliki "cookies" to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookie" jest małym plikiem składającym się̨ z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie Użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać́ jego preferencje (np. wybrany język) tak by Użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Pliki "cookies" w naszym Sklepie nie przechowują̨ co do zasady danych osobowych i nie pozwalają̨ na identyfikację danego Klienta. Oprogramowanie sklepu zapisuje informacje w plikach "cookies" dotyczących obszarów:

Po stronie Sklepu są wykorzystywane "cookies"

 1. Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją̨ na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom sklepu zapamiętać, co wybrali Użytkownicy (Klienci) na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się̨ w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie Użytkownika - dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła (w "cookie" nie jest zapisywane hasło oraz login - tylko numer sesji Klienta, który nie identyfikuje danych osobowych).
 2. Informacje tworzenia statystyk. Tego typu „cookie” jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie, w jaki odwiedzający ją wykorzystują̨. Do zbierania tych danych używane są̨ m.in. narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą̨ wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W panelu zarzadzania są wykorzystywane "cookies"

Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją̨ na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki i pozwalają̨ na zalogowanie się Administratora Sklepu do panelu zarzadzania.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np. FireFox, Internet Explorer, Chrome) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookie", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu "cookies" na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (używanej przeglądarki internetowej).

Ograniczenia w zapisywaniu plików "cookies"

Jeżeli nie zgadzasz się̨ na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookie możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę̨ internetową. Informacje jak to zrobić zazwyczaj podane są w pomocy używanej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać, ze brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookie może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania ze Sklepu lub ograniczenia jego funkcjonalności. 

Udostępnianie plików "cookies"

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu mogą̨ być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także mogą̨ być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze sklepu. W tym celu mogą̨ zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 


Przejdź do strony głównej
Wszelkie prawa zastrzeżone © Aukcja Medyczna
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ